Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Het abonnement wordt aangegaan voor een minimale looptijd van het aantal gekozen of voorbepaalde maanden, geteld vanaf de ingangsdatum. Al onze abonnementen zijn NA de gekozen, oorspronkelijke looptijd een maandabonnement. Voor alle abonnementen geldt dat het abonnement na opzegging eindigt op de laatste dag van de volgende maand (als de minimale gekozen looptijd voorbij is). Opzegging kan online worden gedaan via onze website, schriftelijk aan de receptie, of per aangetekende brief. De datum van ontvangst is de datum die wij gebruiken om de einddatum van het abonnement vast te stellen. Na de einddatum van het abonnement is het niet toegestaan binnen drie maanden opnieuw lid te worden met een actie voor nieuwe leden. In dat geval kan een nieuw lidmaatschap worden afgesloten op basis van de standaard tarieven.

Er kan in geen geval aanspraak worden gemaakt op restitutie van abonnementsgeld. Afwezigheid van het lid, door welke oorzaak dan ook, ontheft het lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde abonnementsgeld en schept voor het lid niet het recht op enige vermindering van het abonnementsgeld. Ingeval van zwangerschap, een langdurige blessure of letsel kan met schriftelijke toestemming van Orange Wellness Club het abonnement tijdelijk stopgezet worden, met minimaal 1 maand en maximaal 6 maanden (dit geldt niet voor bijvoorbeeld studie, stage, werk, verblijf in het buitenland en vakantie) en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring en slechts 1 maal in de gekozen contractperiode. Het lid is verantwoordelijk voor het verzorgen van een verklaring met voldoende medische onderbouwing. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De deelnameperiode wordt met de duur van de ziekte verlengd en de financiële verplichtingen worden tijdens de stopzetting opgeschort.
In geval van verhuizing buiten een straal van 20 km tot Orange Wellness Club kan het abonnement voor het einde van de abonnementsperiode worden beëindigd met inachtneming van een opzegperiode van drie maanden. Een kopie van uw uitschrijving uit het lokale gemeenteregister volstaat voor onze administratie.
Orange Wellness Club behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede de lesindeling, openingstijden en tarieven te wijzigen.

Orange Wellness Club is bevoegd op 1 januari van elk kalenderjaar de abonnementsprijs te verhogen met maximaal 5%.

Het abonnementsgeld dient door het lid maandelijks bij vooruitbetaling te worden voldaan, uiterlijk op de 1e dag van de kalendermaand. Ook abonnementen die in weekprijzen worden aangeboden, dienen per maand te worden betaald. Wij hanteren hiervoor de berekening 1 maand = 4,3 week. Het lid is verplicht te zorgen voor een voldoende saldo op de voor automatische SEPA Euro incasso bestemde rekening. Incasso vindt plaats op de 1e van iedere kalendermaand. Het incassobedrag is gelijk aan uw maandelijkse abonnementstarief. Het machtigingskenmerk wordt automatisch door onze financiële software gegenereerd, maar bevat in ieder geval uw 4 of 5 cijfers tellende klantnummer. Als automatische incasso van het volledig verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, is het lid verplicht tijdig op andere wijze te betalen. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het abonnement verschuldigde maandtermijnen opeisbaar en dienen deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid door het lid aan Orange Wellness Club te worden voldaan. Indien Orange Wellness Club over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het lid is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente verschuldigd. Met een openstaande vordering behoudt Orange Wellness Club zich het recht voor het betreffende lid de toegang tot de club te ontzeggen. Het incassant ID van Orange Wellness Club is NL65ZZZ281052760000.

Bij niet tijdige betaling of het niet slagen van de automatische incasso zal Orange Wellness Club een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen.

Indien u ‘’upgrades’’ aan uw abonnement wenst toe te voegen, of deze wenst te laten vervallen, kunt u dit doen via onze website in uw ‘’mijn orange’’ omgeving of schriftelijk aan de receptie.

Toevoegen van ‘’upgrades’’ is mogelijk per de 1e dag van elke kalendermaand, weglaten is ook mogelijk per de 1e dag van elke kalendermaand. Ieder abonnement van 6 maanden of langer is t/m de 6e maand van de abonnementsperiode strikt persoonlijk en kan daarna worden overgedragen aan derden zolang er geen sprake is van betalingsachterstanden. Overdragen kan via onze website in uw ‘’mijn orange’’ omgeving of schriftelijk aan de receptie met het daarvoor bestemde formulier. Het nieuwe lid komt niet in aanmerking voor lopende acties. Bij overdracht van een abonnement dient het nieuwe lid de looptijd van het betreffende abonnement vol te maken. Wanneer de looptijd nog korter is dan 6 maanden, geldt een minimale duur van 6 maanden. Het nieuwe lid kan het abonnement weer na 6 maanden overdragen. Het nieuwe lid kan de Wellness Key van het bestaande lid overnemen of een nieuwe aanschaffen bij de receptie. Een lid kan alleen eenzelfde abonnement overdragen. Alle abonnementswijzigingen dienen minimaal 5 dagen voor de 1e dag van de volgende maand te worden aangevraagd via onze website in uw ‘’mijn orange’’ omgeving of schriftelijk aan de receptie middels een daarvoor bestemd formulier.

De Wellness Key is persoonsgebonden en mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld om welke reden dan ook. Zonder Wellness Key is toegang tot de club niet mogelijk. De eenmalige kosten van de Wellness Key zijn geen borg. Orange Wellness Club is bevoegd geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, evenementen en/of demonstraties of in situaties van overmacht.

Orange Wellness Club kan bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van het abonnement derden inschakelen.
Orange Wellness Club streeft ernaar de diensten en faciliteiten gedurende de naar haar leden gecommuniceerde openingstijden beschikbaar te houden. Orange Wellness Club kan echter niet garanderen dat altijd gebruik kan worden gemaakt van de diensten en faciliteiten.

Orange Wellness Club is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval van welke aard en door welke oorzaak dan ook dat tijdens of na het gebruik van faciliteiten van Orange Wellness Club is ontstaan.

Orange Wellness Club is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van het lid of van de bezoeker.
Schoon schoeisel (non-marking en geen buitenschoenen) en gepaste kleding (Geen petjes e.d. , niet aanstootgevend en voor heren een T-shirt, geen ‘haltershirt’ of shirt zonder mouwen) zijn verplicht tijdens het sporten. In de sauna is kleding niet toegestaan. Op weg naar de sauna en in de restaurants is het dragen van een badjas verplicht. Het gebruik van badlakens is in de sauna verplicht. Maandag is Ladies Day.

Overigens gelden de gebruikelijke huisregels van Orange Wellness Club zoals in de club gepubliceerd en verkrijgbaar bij de receptie.
Orange Wellness Club is altijd bevoegd de voorwaarden en huisregels aan te passen.

Eventuele (algemene) voorwaarden van het lid en/of afwijkingen van de door Orange Wellness Club gehanteerde voorwaarden zijn niet op deze overeenkomst van toepassing, tenzij Orange Wellness Club dat schriftelijk aan het lid heeft bevestigd.

Eventuele ongeldigheid van een of meer bepalingen uit de door Orange Wellness Club gehanteerde voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Het lid is verplicht de redelijke instructies van al het personeel van Orange Wellness Club ten aanzien van het gebruik van alle faciliteiten binnen de club op te volgen. De bedrijfsleiding kan zonder opgaaf van redenen personen de toegang weigeren. Elk handelen, nalaten of gedrag van een lid of bezoeker van de club in strijd met een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of de huisregels en/of andere handelingen die de naam en/of gang van zaken van Orange Wellness Club kunnen benadelen, geeft Orange Wellness Club en/of diens vertegenwoordigers het recht met onmiddellijke ingang het lidmaatschap (de huur) als ontbonden te beschouwen en de betrokkene(n) de toegang tot de club te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van abonnementsgeld of huurpenningen.

Orange Wellness Club heeft het recht een wens tot het aangaan van een lidmaatschapsovereenkomst van een klant te weigeren als: de klant jonger is dan 18 jaar, de klant geen bank- of girorekening heeft bij een Nederlandse bank, het aannemelijk is dat de klant zijn verplichtingen uit het abonnement niet zal naleven, wat onder meer het geval is bij niet-naleving door de klant van een of meer verplichtingen uit een eerder of ander abonnement.

Het lid is verplicht eventuele wijzigingen in persoonsgegevens of overige informatie die relevant kan zijn voor het abonnement direct door te geven aan Orange Wellness Club. Het lid staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens.

Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

Leden die hebben opgezegd tijdens de looptijd van een campagne worden uitgesloten van die lopende actie.

Leden die binnen 3 maanden besluiten weer een lidmaatschap aan te gaan worden uitgesloten van acties. Bij het aangaan van het nieuwe lidmaatschap betaal je de reguliere tarieven zonder te profiteren van een actie voor nieuwe leden.

Voor de actie bij het jaarabonnement met 2 maanden gratis worden bedoeld de aansluitende maanden van het jaarlidmaatschap. Dat wil zeggen dat de maanden 13 en 14 gratis zijn.

– De uiterlijke startdatum van een zomerdeal is 1 september 2019
– Bij het jaar- en half jaar abonnement betaal je tot 1 september 2019 het actietarief. Vanaf 1 september 2019 betaal je het reguliere tarief behorende bij het abonnement (jaar abonnement = € 42,50 p.m., half jaar abonnement = € 45,- p.m.)
– Bij alle abonnementen is de aanschaf van een Wellness Key van € 25,- verplicht. Als je de nieuwste wellness key al in bezit hebt is een nieuwe sleutel niet nodig. Een oude variant van de Wellness Key volstaat niet, er dient een nieuwe aangeschaft te worden.

Actie is geldig t/m 8 maart 2020. Bij alle abonnementen is de aanschaf van een Wellness Key van € 25,- verplicht. Als je de nieuwste wellness key al in bezit hebt is een nieuwe sleutel niet nodig. Een oude variant van de Wellness Key volstaat niet, er dient een nieuwe aangeschaft te worden. De uiterlijke startdatum om gebruik te maken van de december vroegboekactie is 31 december 2019. De uiterlijke startdatum in jan/feb/mrt is 16 maart 2020.

Leden die hebben opgezegd tijdens de looptijd van deze actie worden uitgesloten van deelname aan deze actie.